Regulaminy


REGULAMIN
BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ
MULTIMEDIALNEGO CENTRUM  INFORMACJI - MCI


Podstawa prawna: Art. 34a, ust. 10 Ustawy o Systemie Oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zmianami); Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zmianami;§ 8. 1.); Ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 1997r. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami)., Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i  niepublicznych szkołach i placówkach (w tym art. 26) (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z 2009 r. Nr 139, poz. 1130 oraz z 2010 r. Nr 215, poz. 1408., Statut ZSO Nr 4 im. Piastów Śląskich, Rozdz. III, Cele i zadania zespołu, (ust. 15)

I. Wstęp
 1. Biblioteka to interdyscyplinarna pracownia szkolna pełniąca funkcję centrum informacji bibliotecznej i multimedialnej.
 2. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów na zasadach określonych w regulaminach: czytelni, wypożyczalni i Multimedialnego Centrum Informacji (MCI).
 3. Każdy nowo przyjęty czytelnik jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem biblioteki.
  W przypadku uczniów odbywa się to na lekcjach organizacyjnych prowadzonych przez bibliotekarza.
II. Regulamin czytelni
 1. Czytelnia jest miejscem samokształceniowym ucznia i nauczyciela.
 2. Rodzice mogą korzystać z księgozbioru czytelni na miejscu.
 3. Czytelnia jest czynna w ramach godzin pracy biblioteki.
 4. Każdy odwiedzający wpisuje się do rejestru odwiedzin - „Zeszytu czytelni”.
 5. Czytelnik może korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki, w tym księgozbioru podręcznego i czasopism tylko na miejscu. Dopuszcza się wypożyczenie maturzystom potrzebnych materiałów z księgozbioru podręcznego na okres 1 dnia.
 6. W czytelni obowiązuje wolny dostęp do półek (księgozbiór podręczny i czasopisma), do pozostałych zbiorów za pośrednictwem bibliotekarza.
 7. Przy wyszukiwaniu literatury czytelnik może skorzystać z katalogu elektronicznego, pomocy lub doradztwa nauczyciela bibliotekarza.
 8. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczone książki i czasopisma na zasadach określonych w Regulaminie wypożyczalni.
 9. Wszyscy zobowiązani są do poszanowania wyposażenia czytelni oraz kulturalnego zachowania.
 10. Kserograf znajdujący się w bibliotece jest wykorzystywany tylko przez nauczycieli, wykonujących kserokopie materiałów dydaktycznych.
 11. W czytelni obowiązuje cisza.
III. Regulamin wypożyczalni
 1. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.
 2. Czytelnikiem zostaje każdy uczeń, nauczyciel oraz pracownik szkoły po założeniu przez bibliotekarza elektronicznej karty czytelniczej w programie MOL.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 4 tygodni, czasopisma na 1 tydzień.  W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu zwrotu. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek.
 4. Nauczyciele, po uzgodnieniu z bibliotekarzem, mogą pożyczyć określoną liczbę woluminów na okres nie dłuższy niż 5 tygodni. Dopuszcza się wypożyczenie książek do pracowni na cały rok szkolny.
 5. Nauczyciele mogą zwrócić się za pośrednictwem bibliotekarza o wypożyczenie międzybiblioteczne pozycji niedostępnych w zbiorach biblioteki szkolnej, a koniecznych do przeprowadzenia konkursów, olimpiad, szkoleń itp. Współpraca obejmuje biblioteki szkolne, bibliotekę pedagogiczną oraz miejską z terenu Gliwic. Wypożyczone tą drogą książki udostępniane są tylko na miejscu w czytelni biblioteki, w czasie nieprzekraczającym 2 tygodnie.
 6. Rodzice mogą wypożyczać książki na kartę czytelniczą własnego dziecka.
 7. Po upływie terminu zwrotu książkę można prolongować, jeśli nie ma zapotrzebowania ze strony wypożyczających.
 8. Książki należy wypożyczać wyłącznie na swoje nazwisko.
 9. Nie można wypożyczonych książek przekazywać osobom postronnym.
 10. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem lub zagubieniem.
 11. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien przejrzeć książkę i ewentualne uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 12. Wypożyczający, który zgubi lub zniszczy książkę ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną pozycję, wskazaną przez bibliotekarza, przydatną bibliotece, o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).
 13. Możliwe jest wypożyczanie zbiorów specjalnych: kaset video i płyt CD-rom na okres podany przez bibliotekarza. Procedura postępowania w razie zgubienia lub zniszczenia zbiorów specjalnych jest taka sama jak w przypadku książek.
 14. Uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do zwrócenia wypożyczonych zbiorów bibliotecznych 10 dni przed zakończeniem roku szkolnego.
 15. Wychowawcy klas powinni przekazać uczniom informacje o konieczności rozliczenia się z biblioteką.
 16. W przypadku braku zwrotów wypożyczonych woluminów w wyznaczonym terminie zostaną wystosowane monity ustne oraz pisemne wezwanie listem poleconym.
 17. Absolwent szkoły, czytelnik zmieniający szkołę lub pracę powinien rozliczyć się z biblioteką. Rozliczenie potwierdza swym podpisem i pieczątką bibliotekarz na karcie obiegowej, która jest oddawana do sekretariatu szkoły
IV. Regulamin Multimedialnego Centrum Informacji (MCI)
 1. MCI to pracownia multimedialna stanowiąca część biblioteki szkolnej, działająca w ramach jej godzin pracy, wyposażona w samodzielne stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, skaner i drukarkę.
 2. Komputer w bibliotece służy do wyszukiwania informacji w celach dydaktycznych i naukowych w tym: rozszerzania wiedzy przedmiotowej, przygotowania się do lekcji, prac domowych oraz do celów edytorskich, jeśli pisane prace związane są z procesem dydaktycznym.
 3. Korzystać z komputera mogą wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły.
 4. Korzystający ze stanowiska komputerowego powinien uzgodnić tę czynność z pracownikiem biblioteki oraz wpisać się do „Zeszytu użytkownika komputera”,
 5. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby, z których jedna obsługuje komputer.
 6. Czas pracy ucznia przy komputerze wynosi maksymalnie 1 godzinę.
 7. Użytkownicy mogą korzystać z programów multimedialnych zgromadzonych w bibliotece.
 8. Dopuszcza się możliwość używania własnych nośników informacji po zgłoszeniu tego bibliotekarzowi i sprawdzeniu ich programem antywirusowym.
 9. Skanowanie udostępnionych materiałów odbywa się za zgodą bibliotekarza.
 10. Z drukarki mogą korzystać nauczyciele, drukując niezbędne materiały dydaktyczne, oraz (w uzasadnionych przypadkach) uczniowie za zgodą bibliotekarza.
 11. Dla komfortu pracy wszystkich należy zachować ciszę.
 12. Zabrania się: korzystania z komputerów w celach zarobkowych oraz wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych; instalowania własnych programów oraz dokonywania zmian w istniejących ustawieniach systemowych; wchodzenia do folderu "Panel sterowania" oraz samowolnego korygowania funkcji właściwości wszelkich obiektów (pliki, foldery, pulpit itp.);  instalowania i użytkowania gier oraz programów do rozmów IRC i Chat.
 13.  Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
 14. Szkolny sprzęt komputerowy należy szanować; szkody powstałe z winy użytkownika pokrywa on sam.
 15. W przypadku niedostosowania się do obowiązującego regulaminu użytkownika obejmuje zakaz korzystania ze stanowisk komputerowych w bibliotece na czas określony przez bibliotekarza.Regulamin
korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników
oraz materiałów edukacyjnych
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im Piastów Śląskich w Gliwicach

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, zwany dalej regulaminem, reguluje:
    1) Zasady wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych i zapewnienia uczniom dostępu do nich,
          2)   Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem,
    3) Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego
§2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
szkole – należy przez to rozumieć ZSO Nr 4;
bibliotece – należy przez to rozumieć bibliotekę zorganizowaną w szkole
uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły uprawnionego do otrzymania podręczników lub materiałów edukacyjnych;
podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przeznaczony do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;
materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności;
rodzicu należy przez to rozumieć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia;
wychowawcy – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez dyrektora szkoły wychowawcę klasy;

Rozdział 2
Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych

§3
    1.     Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz materiały edukacyjne.
    2.     Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres co najmniej trzech lat.
    3.     Biblioteka nieodpłatnie
              a.  wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową
              b. zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną
§4
 1.    Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji prowadzonej w programie komputerowym biblioteki - MOL NET. 
 2. Wypożyczenie każdego podręcznika odnotowane jest na odpowiednim koncie czytelnika.
 3. Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza.
 4. Wersje elektroniczne podręczników lub materiałów edukacyjnych udostępnione są na stanowisku komputerowym w bibliotece, pracowni lub na stronie szkoły.

§5
 1.     Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Gliwicach. 
 2. Podręczniki są wypożyczane uczniom szkoły na okres jednego roku szkolnego.
 3. Przekazane do wypożyczonych podręczników materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi. 
 4. Przed wypożyczeniem podręczników wychowawcy klas zapoznają uczniów z regulaminem.
 5.   Rodzice zapoznają się z regulaminem na pierwszym zebraniu, potwierdzając ten fakt podpisem na odpowiedniej liście.
 6. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. 
 7. Wypożyczone podręczniki odnotowane są na elektronicznym koncie czytelniczym każdego ucznia.
§6
 1.      Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne, z wyjątkiem określonym w ust. 2.
 2.   W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jeden szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego, nie ma obowiązku zwrotu podręczników lub materiałów edukacyjnych

Rozdział 3
Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

§7
 1.  Uczeń ma obowiązek używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, musi go chronić przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Uczeń jest zobowiązany do obłożenia podręcznika, w sposób umożliwiający zdjęcie obłożenia po zakończeniu roku szkolnego bez uszkodzenia oryginalnej okładki podręcznika.
 3. Zabronione jest dokonywanie w podręcznikach jakichkolwiek wpisów i notatek lub skreśleń.    
 4. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym podręczniki należy zwrócić do biblioteki szkolnej.
 5. Uczeń zwraca podręcznik nie później niż ostatniego dnia kończącego rok szkolny. Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku. 
 6. Podręczniki należy zwrócić w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki a wychowawcą klasy.

Rozdział 4
Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego

§8

1.    W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika, szkoła może żądać zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub jego odkupienia.
2.    Przez uszkodzenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiału edukacyjnego( np. zabrudzenie, poplamienie, popisanie, zgniecenie, rozerwanie) ale możliwe jest usunięcie skutków tych naruszeń. Na żądanie bibliotekarza uczeń, który doprowadził do uszkodzenia, zobowiązany jest podręcznik lub materiał edukacyjny naprawić.
3.    Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystanie, a usunąć skutków naruszeń nie da się (np. poplamienie nie dające usunąć się, trwałe zabrudzenia, porysowanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek)
4.    Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyta CD/DVD, mapy, plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zgubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika, materiału edukacyjnego lub jego odkupieniem.
§9
 1. W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych, zniszczonych, niezwróconych podręczników i materiałów edukacyjnych bibliotekarz lub wychowawca wysyła do rodzica stosowne wezwanie poprzez dziennik elektroniczny lub listem poleconym.
 2. Za zgubiony lub zniszczony podręcznik rodzic zobowiązany jest wpłacić wskazaną przez bibliotekarza kwotę (równoważną kosztowi zakupu podręcznika), na konto dochodów budżetowych szkoły.
 3. Wpłata powinna być dokonana niezwłocznie, najpóźniej do 15 lipca danego roku szkolnego, w którym podręcznik został zgubiony lub zniszczony.Potwierdzenia dokonania stosownego przelewu należy dostarczyć do biblioteki. 
 4. W przypadku nieuiszczenia opłaty wynikającej z zagubienia/zniszczenia podręczników/materiałów edukacyjnych wstrzymuje się wydanie kompletu podręczników na nowy rok szkolny, do czasu uregulowania w/w straty.

Rozdział 5
Przepisy końcowe

§10
 1. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień regulaminu jest dyrektor szkoły.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.